یافته های علمی

عنوان: بررسی تراکم، ترکیب سنی و جنسی آهو در پارك ملی گلستان Title: Density, age and sex structure of Goitred Gazelle in Golestan National Park
نویسندگان: حسین وارسته مرادي Author(s): Hossein Varasteh Moradi
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه 87-336-94 Finding source: Research No: 94-336-87 GUASNR
کلمات کلیدی: آهو، پارك ملی گلستان، پویایی جمعیت Keywords: Goitred gazelle, Golestan National Park, Population dynamism
دانلود Download

عنوان:ارزیابی زیستگاه دارکوب سبز (Picus viridis) به روش درخت طبقه بندي در پارك ملی گلستان Title:Habitat assessment of Green Woodpecker (Picus viridis) using regression tree in Golestan National Park
نویسندگان:حسین وارسته مرادي، سارا چمانه فر، زهرا سپهري روشن Author(s):Hossein Varasteh Moradi, Sara Chamanefar, Zahra Sepehri Roshan
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 11-324-93 Finding source:Research No. 93-324-11 GUASNR
واژه های کلیدی:پارك ملی گلستان، دارکوب سبز، درخت طبقه بندي، فصل تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی Keywords:Golestan National Park, Green woodpecker, Classification tree, Reproductive and non-reproductive seasons
دانلود Download

عنوان: مدل سازی زیستگاه کبک با استفاده از روش رگرسیون منطقی در پارک ملی گلستان
Title: Habitat modeling of Chukar Partridge (Alectoris chukar) using logistiregression in Golestan National Park
نویسندگان: حسین وارسته مرادی، میثم مددی
Author(s): Hossein Varasteh Moradi, Meysam Madadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 13-302-91
Finding source: Research No: 91-302-13 GUASNR
کلمات کلیدی: کبک، پارک ملی گلستان، زیستگاه
Keywords: Chukar Partridge, Golestan National Park, Habitat
دانلود Download

عنوان : بررسی جامعه پرندگان اشکوب تحتانی در پارک ملی گلستان
Title: Understorey bird community in Golestan National Park
نویسندگان: حسین وارسته مرادی
Author(s): Hossein Varasteh Moradi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 14-302-91
Finding source: Research No:  91-302-14  GUASNR
کلمات کلیدی: اشکوب تحتانی، پرندگان، پارک ملی گلستان
Keywords: Birds, Golestan National Park, Understorey 
دانلود Download
عنوان: بررسی تراکم، ترکیب سنی و جنسی گراز در پارک ملی گلستان
Title: Density, age and sex structure of wild Boar in golestan National park
نویسندگان: حسین وارسته مرادی، هدی خوش ظاهر، طاهرسعدی زاده
Authors: Hossein Varasteh Moradi, Hoda Khoshzaher, Taaher Sadizadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 83-314-92
Findign Source: Research No: 92-314-83 GUASNR
کلمات کلیدی: گراز، پارک ملی گلستان، جمعیت
Keyword: wild Boar, Golestan National Park, Population
دانلود
Download
عنوان: ارزیابی زیستگاه آگامای قفقازی با استفاده از روش رگرسیون منطقی در منطقه زیارت استان گلستان
Title: Habitat assessment of caucasian agama using regression in ziarat gelestan province
نویسندگان: حسین وارسته مرادی، سارا چمانه فر، زهرا سپهری روشن
Authors: Hossein varasteh Moradi, Sara Chamanehfar, Zahra sepehri Roshan
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 82-314-92
Finding source: Research No:92-314-82
کلمات کلیدی: منطقه زیارت گرگان، رگرسیون منطقی، آگامای قفقازی، مطلوبیت زیستگاه
Keywords: Ziarat Golestan province, binary logistic regression, caucasion agama, habitat suitability
دانلود
Download
عنوان: بررسی تراکم، ترکیب سنی و جنسی قوچ و میش اوریال در پارك ملی گلستان Title: Density, age and sex structure of Orial Wild sheep in Golestan National Park
نویسندگان: حسین وارسته مرادي، هدي خوش ظاهر، میثم مددي Author(s): Hossein Varasteh Moradi, Hoda Khoshzaher, Meysam Madadi
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه 16-306-91 Finding source: Research No: 91-306-16 GUASNR
کلمات کلیدی: اوریال، پارك ملی گلستان، جمعیت Keywords: Orial, Golestan National Park, Population
دانلود Download

835 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان