یافته های علمی

عنوان: اثرات فرمولاسیون دارویی گیاهی پرسیکا روي چند ویژگی زیستی حشرات کامل شب پره ي مدیترانه اي آرد ،Anagasta kuehniella (Lep.; Pyralidae) در شرایط آزمایشگاهی Title: Effects of Persica® (a plant pharmaceutical formulation) on some biological properties of adults of the Mediterranean flour moth, Anagasta kuehniella (Lep.; Pyralidae) under laboratory conditions
نویسندگان: محسن یزدانیان، سحر حبیب زاده شلمانی Author(s): Mohsen Yazdanian, Sahar Habibzadeh Shalmani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره ي شناسه ي 36-337-94 Finding source: Research No: 94-337-36 GUASNR
کلمات کلیدی: شب پره ي مدیترانه اي آرد ،Anagasta kuehniella ، پرسیکا، اثرات زیستی Keywords: Mediterranean flour moth, Anagasta kuehniella, Persica®, Biological effects
دانلود Download

عنوان: بررسي كارايي حشرهكشي تركيب خاك دياتومه اسانس گياهي عليهه حشهراك كامهر سهرخرطومي گندم - (Sitophilus granarius ColCurculionidae) ، در شرايط آزمايشگاهي

Title: Insecticidal efficacy of diatomaceous earth in combination with plant essential oil against adults of the Granary weevil, Sitophilus granarius (Col.; Curculionidae) under laboratory conditions
نویسندگان: محسن يزدانيان، مليحه ريحاني Author(s): Mohsen Yazdanian, Maliheh Reihani
منبع یافته: طرح تحقيقاتي شماره ي شناسه ي 18-323-93 Finding source: Research No: 93-323-18 GUASNR
کلمات کلیدی: سرخرطومي گندم، Sitophilus granarius ، اسانس گياه مورد، خاك دياتومه، اثر هم افزايي Keywords: Granary weevil, Sitophilus granarius, Plant essential oil, Diatomaceous earth, Synergistic effect
دانلود Download

عنوان:   اثرات زیستی و ضدتخم گذاري اسانس مورد ،Myrtus communis L روي حشرات کامل شب پره ي  مدیترانه اي آرد ،Anagasta kuehniella (Lep.; Pyralidae) در شرایط آزمایشگاهی
Title: Biological and anti-oviposition effects of myrtle essential oil Myrtus communis L., on adults of the Mediterranean flour moth, Anagasta kuehniella (Lep.; Pyralidae) under laboratory conditions
نویسندگان: محسن یزدانیان، شیما کلانتري Author(s): Mohsen Yazdanian, Shima Kalantari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره ي شناسه ي 35-337-94 Finding source: Research No: 94-337-35 GUASNR
کلمات کلیدی: شب پره ي مدیترانه اي آرد ،Anagasta kuehniella ، اسانس مورد، اثرات زیستی Keywords: Mediterranean flour moth, Anagasta kuehniella, Myrtle essential oil, Biological effects
دانلود Download

عنوان: بررسی کارایی حشره کشی خاك دیاتومه ي ایرانی پایا روي حشرات کامل سوسک توتون، Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae) Title: Insecticidal efficacy of Paya® (an Iranian diatomaceous earth) against adults of the Cigarette beetle, Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae)
نویسندگان: محسن یزدانیان، ساناز ایمانیان Author(s): Mohsen Yazdanian, Sanaz Imanian
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره ي شناسه ي 36-314-92 Finding source: Research No: 92-314-36 GUASNR
کلمات کلیدی: سوسک توتون، پایا، کارایی حشره کشی، تولید نتاج، غلات Keywords: Cigarette beetle, Paya®, Insecticidal efficacy, Progeny production, Grains
دانلود Download

عنوان:اثر نوع غله، زمان درمعرض گذاري و دز روي کارایی حشره کشی سایان (یک فرمولاسیون ایرانی خاك دیاتومه) علیه سرخرطومی گندم، Sitophilus granarius (Col., Curculionidae) Title:Effect of grain type, exposure interval and dose rate on insecticidal efficacy of Sayan® (an Iranian diatomaceous earth) against the granary weevil, Sitophilus granarius (Col.; Curculionidae)
نویسندگان:محسن یزدانیان، فاطمه البرزیان، مهسا صالح آلوستانی Author(s):Mohsen Yazdanian, Fatemeh Alborzian, Mahsa Saleh Aloustani
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره ي شناسه ي 154-314-92 Finding source:Research No: 92-314-154 GUASNR
واژه های کلیدی:سرخرطومی گندم، خاك دیاتومه، سایان، کارایی حشره کشی، غلات Keywords:Granary weevil, Diatomaceous earth, Sayan®, Insecticidal efficacy, Grains
دانلود Download

عنوان:بررسی بیان ژن هاي دخیل در تولید آنتوسیانین به منظور افزایش ارزش غذایی در برخی ارقام ایرانی سیب زمینی Title:Insecticidal efficacy of Paya® (an Iranian diatomaceous earth) against adults of the Cigarette beetle, Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae)
نویسندگان:احد یامچی، سعید نواب پور، مهدي عباسیان، ابوالفضل مازندرانی Author(s):Mohsen Yazdanian, Sanaz Imanian
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 36-314-92 Finding source:Research No: 92-314-36 GUASNR
واژه های کلیدی:آنتوسیانین، مکان ژنی، سیب زمینی، تتراپلویید Keywords:Cigarette beetle, Paya®, Insecticidal efficacy, Progeny production, Grains
دانلود Download

عنوان: بررسی اثر گرسنگی لاروهای شب پره ی مدیترانه ای آرد،  Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep.: Pyralidae) روی زنده مانی و رفتار همگونه خواری آن ها و زادآوری حشرات کامل
Title: Larval starvation: its effect on their survival and cannibalistic behavior, and adult fecundity in the Mediterranean flour moth, Anagasta kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)
نویسندگان: محسن یزدانیان، زهرا فرجی
Author(s): Mohsen Yazdanian - Zahra Faraji
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه ی 17-296-90
Finding source: Research No:  90-296-17  GUASNR
کلمات کلیدی: شب پره ی مدیترانه آرد، لارو، گرسنگی، همگونه خواری، طول عمر، زادآوری
Keywords: Mediterranean flour moth, Larva, Starvation, Cannibalism, Longevity, Fecundity
دانلود Download

عنوان: بررسی کارایی حشره کشی شش فرمولاسیون پودری و زیست منشا جدید ایرانی روی حشرات کامل سرخرطومی برنج
Title: Insecticidal effectiveness of six new powdery and biorational iranian formulations against the adult Rice weevil, sitophilus oryzae
نویسندگان: محسن یزدانیان، غزاله یزدی، سمیرا فوجردی
Authors: Mohsen Yazdanian, Ghazaleh Yazdi, Samira Foojerdi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 13-306-91
Finding Source: Research No:91-306-13 GUASNR
کلمات کلیدی: سرخرطومی برنج، خاک دیاتومه، کائولن فراوری شده، فرمولاسیون های زیست منشا، کارای حشره کشی، غلات
Keywords : Granary weevil , Dia to maceous earth ,Processed kaolin ,Biorational formulations , Insecticidalefficacy,Grains
دانلود Download

عنوان: اثر تغذيه از غلظت‌هاي مختلف سه قند گلوكز، فروكتوز و ساكارز و دفعات تغذيه بر طول عمر و باروري حشرات كامل زنبور پارازيتوييد Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) در حضور لاروهاي ميزبان در شرايط آزمايشگاهي Title: Effect of different concentrations of glucose, fructose and sucrose, and feeding frequency on longevity and fertility of the adult parasitoid wasp, Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) in the presence of host larvae under laboratory conditions
نویسندگانمحسن يزدانيان- علي افشاري Authors: Mohsen Yazdanian- Ali Afshari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره‌ي شناسه‌ي 16-296-90 Finding Source: Research No: 90-296-16 GUASNR
کلمات کلیدی: Habrobracon hebetor، غلظت قند، دفعات تغذيه، طول عمر، توليد نتاج Keywords : Habrobracon hebetor, Glucose, Fructose, Sucrose, Longevity, Fecundity
دانلود Download

835 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان