یافته های علمی

عنوان: مقایسه تغییرات کیفی، پروفایل اسیدهای چرب و بازدهی فیله با افزایش وزن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) 
Title: Comparison of quality changes, fatty acids profile and fillet yield with weight increase of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 
نویسندگان: افشین عادلی، سید مهدی اجاق، سید ابراهیم مرادی، سعید کاظمی نیا
Author(s): Afshin Adeli, Seyyed Mahdi Ojagh, Seyyed Ebrahim Moradi, Saeid Kazeminia
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 22-306-91
Finding source: Research No:  ---  91-306-22  ---  GUASNR
واژه های کلیدی: ماهی قزل آلا، آنالیز حسی، بازدهی فیله، ترکیب شیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب
Keywords: Trout, Sensory analysis, Filet yield, Chemical compounds, Fatty acids profile
دانلود Download

عنوان: بررسی تولید و عرضه ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران و جهان
Title: Study of product and supply Rainbow trout in Iran and the world
نویسندگان: افشین عادلی، فهیمه بقایی
Author(s): Afshin Adeli, Fahimeh Baghaei
منبع یافته: ظرح تحیقیقاتی شماره شناسه 24-306-91
Finding source: Research No: --  91-306-24  --- GUASNR
واژه های کلیدی: قزل آلا، پرورش ماهی، بازار قزل آلا، آبزی پروری
Keywords: Trout, Fish culture, Trout market, Aquaculture
دانلود Download

 

عنوان: بررسی نقش دولت در توسعه و چشم انداز شیلات
Title: The role of government in fisheries development and prospects
نویسنده: افشین عادلی
Author(s): Afshin Adeli
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 23-306-91
Finding source: Research No:---91-306-23---GUASNR
واژه های کلیدی: توسعه شیلات، چشم انداز شیلات، سیاست های شیلات، برنامه توسعه
Keywords: Fisheries development, Fisheries prospect, Fisheries policies, Development plan
دانلود Download

737 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان