یافته های علمی

عنوان: نقش تأمین مالی خرد بانک کشاورزي بر راه اندازي کسب و کار مستقل در نواحی روستایی Title: The role of micro-finance of Agriculture Bank to start up own-businesses in rural areas
نویسندگان: غلامحسین عبدالله زاده، احمد جمشیدي کوهساري، سیدحسن حسینی المدنی، محمد شریف شریف زاده Authors: Gh.H. Abdollahzadeh, A. Jamshidi Kohsari, S.H. Hosseini Almadani, M.Sh. Sharifzadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 38-354-95 Finding source: Research project 95-354-38
واژه های کلیدی: خوداشتغالی، اعتبارت خرد، بانک کشاورزي، کسب و کار مستقل، استان قم Keywords: Self-employment, Micro-credit, Agriculture Bank, Own-business, Qom province
دانلود Download

عنوان: تحلیل عوامل موثر بر عدم ادامه روش هاي مبارزه بیولوژیک آفات در کشت برنج Title: Analysis of factor affecting the discontinuance of pest biological control in rice fields
نویسندگان: غلامحسین عبدالله زاده، کریستوس آ. دامالاس، محمد شریف شریف زاده Authors: Gh.H. Abdollahzadeh, Christos A. Damalas, M.Sh. Sharifzadeh
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه 39-354-95 Finding source: Research project 95-354-39
واژه های کلیدی: پذیرش، رفتار، مدیریت تلفیقی آفات، رفتار بعد از پذیرش، ویژگی هاي فنآوري Keywords: Adoption, Behavior, IPM, Post-adoption, Technology attributes
دانلود Download

عنوان: بررسی اثربخشی اعتبارات بر توسعه صنعت دامپروي در نواحی روستایی استان قم Title: Investigating credit effectiveness on livestock business development in rural areas of Qom province
نویسندگان: غلامحسین عبدالله زاده، احمد جمشیدي کوهساري، سیدحسن حسینی المدنی، محمدشریف شریف زاده Authors: Gh.H. Abdollahzadeh, A. Jamshidi Kohsari, S.H. Hosseinalmadani, M.Sh. Sharifzadeh
منبع یافته:   طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 51-336-94 Finding source: Research project 94-336-51
واژه های کلیدی: کسب و کارهاي دامپروري، اثربخشی اعتبارات، بانک کشاورزي، صندوق توسعه ملی، استان قم Keywords: Livestock business, Credit effectiveness, Agriculture bank, Nation development fund, Qom Province
دانلود Download

عنوان: ارزیابی مقایسه اي راهبردهاي متناسب براي مدیریت کرم ساقه خوار برنج Title: Comparative Evaluation of the Appropriate Strategies for Rice Stem-borer Management
نویسندگان: غلامحسین عبدالله زاده، کریستوس اي دامالاس، محمدشریف شریف زاده، حسین احمدي گرجی Authors: Gh.H. Abdollahzadeh, C. A. Damalas, M.Sh. Sharifzadeh, H. Ahmadi-Gorgi
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 50-336-94 Finding source: Research project 94-336-50
واژه های کلیدی: کنترل بیولوژیکی، کنترل شیمیایی، کنترل زراعی، تله هاي فرمونی، کنترل آفت Keywords: Biological control, Chemical control, Cultural control, Pheromone trapping, Pest control
دانلود Download

عنوان: بررسی آگاهی کشاورزان نسبت به پیامدهاي فرسایش خاك و راهبردهاي حفاظتی Title: Investigating farmer’s awareness regarding impacts of soil erosion and conservative measures
نویسندگان: غلامحسین عبدالله زاده، محمدشریف شریف زاده، لیلا جهانگیره
Authors: Gh.H. Abdollahzadeh, M.Sh. Sharifzadeh, L. Jahangir
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 24-324-93 Finding source: Research project 93-324-24
واژه های کلیدی: فرسایش خاك، حفاظت خاك، آگاهی کشاورزان، چهل چاي، استان گلستان Keywords: Soil erosion, Soil conservation, Farmer’s awareness, Chehel-Chay, Golestan province
دانلود Download

عنوان:بررسی عوامل موثر بر تصمیم به اسکان در بین خانوارهاي عشایري
Title:Investigating factors affecting on settlement decision among nomads’ households
نویسندگان:غلامحسین عبدالله زاده، طاهره قرقانی
Authors:Gh.H. Abdollahzadeh, T. Qarqani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی 25-324-92
Finding source:Research No: 93-324-25 GUASNR
واژه های کلیدی:اسکان عشایر، گرایش به اسکان، جاذبه اسکان، دافعه کوچ، خانوار عشایر، شهرستان سمیرم
Keywords:Nomad settlement, Settlement tendency, Settlement attraction, Nomad repulsion, Nomad’ household, Samirom County
دانلود Download

عنوان:بررسی عوامل موثر بر تصمیم به مهاجرت در بین روستاییان
Title:Investigating factor influencing on immigration decision among rural people
نویسندگان:غلامحسین عبدالله زاده، علیرضا اژدرپور
Authors:Gh.H. Abdollahzadeh, A. Azhdarpour
منبع یافته: طرح تحقیقاتی 26-324-92
Finding source:Research No: 93-324-26 GUASNR
واژه های کلیدی:مهاجرت روستایی، گرایش به مهاجرت، جاذبه هاي مقصد، دافعه هاي مبدأ، شهرستان زابل
Keywords:Rural immigration, Immigration tendency, Destination attractions, Origin repulsion, Zabol County
دانلود Download

عنوان: توسعه روش شناسی ارزیابی و مقایسه سطوح پایداری در نظام های تولید کشاورزی
Title: Development of a methodological approach to assess and compare the sustainability of agricultural production systems
نویسندگان: غلامحسین عبدالله زاده، ابوالقاسم شریف زاده
Authors: Gh.H. Abdollahzadeh, A. Sharifzadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی 47-306-91
Finding source: research project  91-306-47
واژه های کلیدی: پایداری کشاورزی، ارزیابی پایداری، شاخص های پایداری، شاخص ترکیبی، نظام تولید برنج
Keywords: Agricultural sustainability, Sustainability assessment, Sustainability indicators,Composite indicator, Rice production system
دانلود Download

عنوان: ارزیابی انگیزه ها و موانع کشاورزان در کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک آفات در زراعت برنج
Title: Assessing farmer’s motivations and barriers to the usage of pest biological control in rice cropping
نویسندگان: غلامحسین عبدالله زاده، حسین احمدی گرجی، زینب قدمی امریی
Authors: Gh.H. Abdollahzadeh, H. Ahmadi Gorji, Z. Qadami Amreie
منبع یافته: طرح تحقیقاتی 49-306-91
Finding source: research project  91-306-49
واژه های کلیدی: مبارزه بیولوژیک آفات، انگیزه های کاربرد، موانع کاربرد، مدیریت تلفیقی آفات، کشت برنج، شهرستان ساری
Keywords: Motivations to use of biological control, Barriers to use of biological control, Integrated pest management, Rice cultivation, Sari County
دانلود
Download

عنوان: ارزیابی دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به پیامدهای مصرف بی رویه سموم شیمیایی در زراعت برنج
Title: Assessing farmer’s knowledge and awareness about impacts of mass usage of pesticides in rice cropping 
نویسندگان: غلامحسین عبداله زاده، حسین احمدی گرجی، سیامک نبی زاده
Authors: Gh.H. Abdollahzadeh, H. Ahmadi Gorji, S. Nabizadeh,
منبع یافته: طرح تحقیقاتی 48-306-91
Finding source: research project  91-306-48
واژه های کلیدی: آفت کش ها، دانش و. آگاهی، پیامدها مصرف سموم، شهرستان ساری
Keywords: Pesticide, Knowledge and awareness, Impacts of pesticide use, Sari County
دانلود Download

عنوان: تحلیل مزیت ها و محدودیت های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی : مورد کاوی ماشین نشاء کار برنج
Title: Analyzing Advantages and constraints of Agricultural Mechanization Development : Case of Rice Transplanter Machine
نویسندگان : غلامحسین عبدالله زاده، زینب قدمی امریی
َAuthors: Gh.H.Abdollahzadeh, Z.Qadami-Amraei
منبع یافته: طرح تحقیقاتی 217-314-92
Research source: Research Project 92-314-127
واژه های کلیدی: مکانیزاسیون کشاورزی ، زراعت برنج، ماشین نشاءکار، شهرستان ساری
Keywords: Agricultural mechanization, Rice cultivation, Transplanter machine, Sari county
دانلود download
عنوان: مقایسه روش های تجمیع شاخص ها برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه منطقه ای
Title: Comparing aggregating methods for constructing the composite index of regional development
نویسندگان: غلامحسین عبدالله زاده، مهنوش شریفی، بنفشه ترحمی
Authors: GH.H.Abdollahzadeh, M.Sharifi, B.Tarahomi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 126-314-92
Finding Source: research project 92-314-126
واژگان کلیدی: تجمیع شاخص ها، توسعه منطقه ای، روش های تحلیل چند شاخصه، شاخص های توسعه
Keywords: aggregating of indicator, Regional Development, Multi Attribute decision making, Indicators of development
دانلود
Download
عنوان: بررسی تاثیر پراکندگی اراضی کشاورزی بر عملکرد و هزینه های تولید محصول
Title: Investigation the impact of farmland fragmentation on crop yield and production costs
نویسندگان: غلامحسین عبدااله زاده، سیامک نبی زاده، مهنوش شریفی
Authors: Gh.H.Abdollahzadeh, land size, land plots, farm performance, production costs
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 128-314-92
Finding source: Research No: 92-314-128
واژه های کلیدی: پراکندگی اراضی، اندازه زمین، قطعات زمین، عملکرد مزرعه، هزینه عوامل تولید
Keywords: Land feragmentation, Land size, Land plots, Farm performance, Production costs
دانلود
Download

755 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان